„Coming out” czyli „wychodzenie z szafy”: Analiza porównawcza językowych obrazów świata w prasie brytyjskiej i polskiej

Wersje

PDF

Słowa kluczowe

językowy obraz świata
wymiary językowego obrazu świata
postrzeganie świata
konceptualizacja świata
kulturowa rama mentalna
świat osobisty
perspektywa

Jak cytować

Wyrwa, A. (2018). „Coming out” czyli „wychodzenie z szafy”: Analiza porównawcza językowych obrazów świata w prasie brytyjskiej i polskiej. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 2(2). https://doi.org/10.7592/Tertium2017.2.2.Wyrwa

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę porównawczą językowych obrazów świata „wyłaniających” się z polskich i angielskich tekstów prasowych relacjonujących coming out polskiego księdza. Wykorzystany tu model językowego obrazu świata wg Jamesa Underhilla (np. 2011) zakłada wielowymiarowość tego zjawiska, obejmującego nie tylko zakodowany w systemie danego języka sposób postrzegania i konceptualizowania rzeczywistości, ale także wymiary osobisty, ideologiczny i związany z perspektywą mówiącego. Analiza tekstów na ww. temat w odniesieniu do tych właśnie wymiarów pozwala określić, na ile „wyłaniające się” z nich obrazy są do siebie podobne, a na ile różne. Zebrane artykuły prasowe traktują o tym samym wydarzeniu, ale ponieważ powstały w dwóch różnych kontekstach kulturowych, należy spodziewać się odmiennych „oglądów” sytuacji. Analiza porównawcza rzuca światło na istotę tych różnic oraz prowadzi do refleksji nad ich uwarunkowaniami.

https://doi.org/10.7592/Tertium2017.2.2.Wyrwa
PDF

Bibliografia

Anusiewicz, Janusz(1994) Lingwistyka kulturowa: zarys problematyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Anusiewicz, Janusz (2004) „Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku”. [W:] Językowy obraz świata. Jerzy Bartmiński (red.) Lublin: Wydawnictwo UMCS; 261–289.

Bartmiński, Jerzy(2012) Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. Sheffield/Oakville: Equinox.

Bartmiński, Jerzy([2001] 2014) „O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku”. [W:] Polskie wartości w europejskiej aksjosferze. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta (red.) Lublin: Wydawnictwo UMCS; 198–224.

Głaz, Adam (2014) „Koncepcja etnolingwistyki według Jamesa Underhilla”. [W:] Etnolingwistyka, t. 26. Jerzy Bartmiński (red.) Lublin: Wydawnictwo UMCS; 141–154.

Głaz, Adam (2017) „Współczesna lingwistyka kulturowa –w poszukiwaniu status quo”. [W:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe. Dorota Filar, Piotr Krzyżanowski (red.) Lublin: Wydawnictwo UMCS; 165-180.

Grzegorczykowa, Renata ([1999] 2004) „Pojęcie językowego obrazu świata”. [W:] Językowy obraz świata. Jerzy Bartmiński (red.) Lublin: Wydawnictwo UMCS; 39–46.

Humboldt, Wilhelm von (1836/2002) O myśli i mowie: wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka [Über die Verscheidenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts. Berlin: Dümmler] [tłum. E. M. Kowalska]. Warszawa: PWN.

Sapir, Edward ([1921]1949) Language: An Introduction to the Study of Speech. New York:Harcourt, Brace & World.

Underhill, James W. (2009) Humboldt, Worldview and Language. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Underhill, James W. (2011) Creating Worldviews: Metaphor, Ideology and Language. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Wierzbicka, Anna (1992) Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configuration. Nowy Jork: Oxford University Press.

Wiraszka, Łukasz (2015) Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego. W relacji język polski –język angielski. Kraków: Universitas.

Whorf, Benjamin L. ([1956]/1984) Language, Thought and Reality: Selected Writings. J. B. Carroll (red.) Cambridge, MA: MIT Press

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2018 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.