Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie jest oryginalne, nie narusza praw osób trzecich i nie zostało uprzednio opublikowane ani nie zostało zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie (ewentualnie odpowiednie wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji).
 • W przypadku więcej niż jednego autora, wkład poszczególnych autorów został określony procentowo w komentarzach do redakcji.
 • Tekst został umieszczony w odpowiednim szablonie zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma. W szczególności w artykule zastosowano pojedyncza interlinię, czcionkę 12-punktową, kursywę zamiast podkreślania (z wyjątkiem adresów URL i numerów doi), a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich miejscach, nie zaś na końcu.
 • Tekst jest zgodny z wymaganiami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów, które można znaleźć w części "O czasopiśmie".
 • Akceptuję zasadę zapewniania podwójnej poufnej, anonimowej recenzji przy przesyłaniu artykułów do publikacji. Dlatego przesyłam tekst pozbawiony informacji o autorze oraz jego afiliacji i adresu email także z uwzględnieniem metadanych pliku. W przypadku MIcrosoft Office: W menu Plik wybierz „Przygotuj do udostępniania”. Kliknij ikonę „Sprawdź problemy”. kliknij ikonę „sprawdź dokument”. Usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru z wyjątkiem „Właściwości dokumentu i informacji osobistych”. Uruchom inspektora dokumentów, który następnie przeszuka właściwości dokumentu i wskaże, czy jakiekolwiek pola właściwości dokumentu zawierają informacje osobowe. Jeśli inspektor dokumentów stwierdzi, że niektóre właściwości dokumentu zawierają informacje osobowe, powiadomi Cię o tym i wyświetli opcję „Usuń wszystko”, którą należy kliknąć, aby usunąć właściwości dokumentu i informacje osobiste z dokumentu.
 • Przeczytałem i akceptuję zasady etyki publikacji opublikowanej na stronie internetowej czasopisma.
 • Jeśli badania prezentowane w artykule, który przesyłam do recenzji, uzyskały finansowanie, zgłaszam ten fakt Redakcji w komentarzu poniżej.
 • Jeśli zgłaszany artykuł zawiera rysunki, ilustracje, dowcipy rysunkowe itp., oo których prawa autorskie należą do osoby trzeciej, zwróciłem się do tej osoby trzeciej i uzyskałem niezbędne prawa autorskie. Wydawca czasopisma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przepisów w tym zakresie i wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.

 • Przeczytałem i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych:

  Administratorem moich danych osobowych jest Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej Tertium z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 9, 31-120 Kraków . Informacji na temat moich  danych osobowych udziela administrator danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@tertium.edu.pl.

  Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych w celu określonym w treści zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  W przypadku kiedy przetwarzanie moich  danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym mam prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

  W związku z przetwarzaniem przysługuje mi  prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wytyczne dla autorów

Teksty przed przesłaniem do recenzji należy wkleić w załączony szablon (przygotowany wg wymagań APA, zwracając uwagę na obowiązujący styl sporządzania bibliografii):

Abstrakty powinny zawierac następujące elementy:

 1. przedmiot badania
 2. koncepcja (perspektywa) badawcza
 3. materiał badawczy (źródła, ich charakter i objętość)
 4. najważniejsze wnioski

Czasowe ramy procesu wydawniczego:

 1. Czas wstępnej oceny i wyznaczenia recenzentów - 2-4 tygodni
 2. Termin otrzymania recenzji przez autora - 2-3 miesięcy
 3. Publikacja artykułu po akceptacji ostatecznej wersji - ok. 1-3 miesięcy (w zależności od aktualnej liczby zgłoszonych artykułów)

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy mailowe użyte w trakcie rejestracji użytkowników tej witryny będą wykorzystane wyłącznie dla celów określonych przez redakcję niniejszego czasopisma i nie będą udostępniane osobom trzecim w żadnych innych celach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, które zbieramy w związku aktywnością Pana/Pani na stronie  www.journal.tertium.edu.pl, oraz poprzez komunikację mailową inicjowaną przez Pana/Panią, jest Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej Tertium z siedzibą w Krakowie,  adres korespondencyjny: ul. 29 listopada 130 pok. 407, 31-406 Kraków. Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela administrator danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@tertium.edu.pl.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w treści zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych