O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesuje nas perspektywa przede wszystkim synchroniczna oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne do badań nad językiem, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.    

Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych (językoznawstwo kontekstowe (socjopragmatyka, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne i nauczanie języków obcych).  W piśmie publikujemy też komunikaty o badaniach naukowych doktorantów oraz recenzje.

Proces recenzji

Półrocznik Językoznawczy Tertium, ściśle egzekwuje zasady podwójnej poufnej, anonimowej recenzji zgłaszanych do publikacji artykułów. 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo oferuje czytelnikom nieograniczony i natychmiastowy dostęp do publikowanych treści badań naukowych zgodnie z licencją CC-BY-NC-ND ( Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych), wspierając w ten sposób globalny obieg informacji naukowej.  Wszyscy autorzy  zatrzymują prawa autorskie do swoich publikacji.

Historia czasopisma

Czasopismo Półrocznik Językoznawczy Tertium zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji Język trzeciego tysiąclecia IX zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.